ชื่อ

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ทำแบบสำรวจจุดเสี่ยงถนนชุมชนตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน เพื่อประเมินวิเคราะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน ดังนี้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลอุบัติเหตุเบื้องต้นของพื้นที่ชุมชน
  ส่วนที่ 2 ประเมินจุดเสี่ยง
   - ด้านกายภาพ
   - สาเหตทางพฤติกรรม
   - สาเหตทางสังคม
   - ความล้มเหลวด้านกระบวนการ
  ส่วนที่ 3 อธิบายแนวทางการแก้ไขและลดการเกิดอุบัติเหตุของชุมชน เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการ
 2. แนบรูปจุดเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ไม่เกิน 10 รูป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ชุมชน
ชื่อถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
กิโลเมตรที่
ถึงกิโลเมตรที่
รวม(กิโลเมตร)
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์
รถโดยสารสาธารณะ
รถบรรทุก
อื่นๆ
ตั้งแต่ ถึง
จำนวนที่เกิดเหตุ(ครั้ง)
จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ(คน)
จำนวนผู้เสียชีวิต(คน)
ส่วนที่ 2 ประเมินจุดเสี่ยง
1) สาเหตุใดทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
1. ด้านกายภาพ (เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง)
2. สาเหตุทางพฤติกรรม เป็นความเสี่ยงด้านปัจเจก (บุคคล) เช่น การขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อค ขับรถย้อนศร
3. สาเหตุทางสังคม เช่น ค่านิยมของชุมชน จอดรถที่ห้ามจอด เลี้ยงสัตว์บนถนน เป็นเมืองท่องเที่ยว
4. ความล้มเหลวด้านกระบวนการ เช่น การบริหารจัดการด้านใช้ถนนยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ขาดแคลนบุคลากรหรือกฎระเบียบในการกำกับดูแล
2) เรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อจุดเสี่ยง ตั้งแต่ 1-4 โดย 1 คือ สำคัญที่สุด และ 4 คือสำคัญน้อยที่สุด (หากไม่มีผล กรุณาเลือกช่องไม่มีผล)
ปัจจัย ลำดับ ไม่มีผล
1. สาเหตุทางกายภาพ
2. สาเหตุทางพฤติกรรม
3. สาเหตุทางสังคม
4. ความล้มเหลวด้านกระบวนการ
3) ผู้ร่วมดำเนินโครงการ (ไม่เกิน 20 ท่าน)
ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน
4) เจ้าภาพในการดำเนินโครงการ
ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน
ส่วนที่ 3 อธิบายแนวทางการแก้ไข เพื่อลดเกิดอุบัติเหตุบนถนนในชุมชน
1) อธิบายแนวทางการแก้ไข เพื่อลดเกิดอุบัติเหตุบนถนนในชุมชน (เฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อจุดเสี่ยง)
2) สิ่งที่ต้องการสนับสนุน