ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยจัดการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนภาคใต้ครั้งที่ 5 พลังชุมชนเพื่อถนนปลอดภัย (Community for Road Safety) สร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อวันที่ 21ก.พ.62 ที่โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตโภคีธราอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนภาคใต้ครั้งที่ 5 "พลังชุมชนเพื่อถนนปลอดภัย (CommunityforRoadSafety) โดยมี นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพล.ต.ตธีระพล ทิพย์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 นางอรชร อัฐทวีลาภ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม นางอรชร อัฐทวีลาภ กล่าวว่า ด้วยแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดภาคใต้ (สอจร.ภาคใต้) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) กำหนดจัดสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนนภาคใต้ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "พลังชุมชนเพื่อถนนปลอดภัย (CommunityforRoadSafety) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดรูปแบบในการทำงานด้านการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการทำงานที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากผลงานวิชาการ และเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน และเกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการบูรณาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนมากขึ้น การสัมมนาในครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจาก 14จั งหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น 219 คน ประกอบด้วย เครือข่ายด้านสาธารณสุข (สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต.) ตำรวจ กรมการปกครองขนส่ง แขวงทางหลวงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ปภ.เขต/ปภ./ปภ.สาขา )สถาบันศึกษา (ครู/เยาวชน) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนสถานประกอบการเอกชนประกันภัยและสมาคมมูลนิธิต่าง ๆ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย กล่าวว่า ปัญหาเรื่องของอุบัติภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเผชิญอยู่ทุกปี มีการประมาณการกันว่ามีคนมากกว่า 1.2 ล้านคน เสียชีวิตและบาดเจ็บหรือพิการอีกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเองเสียชีวิตปีละกว่า 20,000 คน ซึ่งประเทศไ
2019-02-25 10:02:03
พิธีเปิดโครงการ Safer on the Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน Safer On The Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย โดยมีนายสันติภาพ นาคะเกษียร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีผู้แทนจากจังหวัดนครนายก ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ผู้แทนจากอำเภอเมืองนครนายก ผู้แทนจากเทศบาลเมืองนครนายก และนายกองค์การบริหารตำบลวังกระโจม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้แล้ว ยังมีการทำกิจกรรมในการทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ฯลฯ ร่วมกันระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ของ บมจ.ธนชาติประกันภัย ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน
2018-11-10 11:12:06
ลดอุบัติเหตุทางถนนรวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย
เมื่อเวลา 10.00 น.(2ก.พ.62) นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนSafer on the Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย ณ บริเวณแยกเจดีย์ทอง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีนางศิรินันท์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกและคณะผู้บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน นางศิรินันท์ มณีโชติ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยความปลอดภัย ทางถนนจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับ บมจ.ธนชาต ประกันภัยและองค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดจน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จัดให้มีการดำเนินโครงการ ” Safer on the Road ” รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย โครงการนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการริเริ่ม ของ บมจ.ธนชาต ประกันภัย ในการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา อุบัติเหตุทางถนนและมีความห่วงใยด้านความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน นับเป็นองค์กรธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน กิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยพิจารณาจากสถิติ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดทั่วประเทศ ในการดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 9 จังหวัด ชื่อจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม สำหรับจังหวัดนครนายก ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นครั้งที่ 2 ในส่วนของจังหวัดนครนายก นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีสถิติ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัด มีความเสี่ยงสูง สำหรับบริเวณแยกถนน เจดีย์ทอง สถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปีพบว่า เกิดอุบัติเหตุจำนวน 12 ครั้ง เสียชีวิตจำนวน 2 ราย มีผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวน 7 ราย และที่สำคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมาบริเวณแยกดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย และผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวน 1 ราย ในการนี้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยด้านทางถนน
2019-02-02 01:12:06
ชุมชนท่ากะไดร่วมใจ“แก้ไขจุดเสี่ยง” ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พลังชุมชนเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เส้นทางลัดย่อมเป็นทางเลือกของผู้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนน เพราะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเส้นทางจากจังหวัดพังงาสู่อำเภอตะกั่วป่า หากผู้ขับขี่เลือกเส้นทางข้ามเขาไปทางตำบลกะปง ซึ่งเป็นทางลัด ก็จะสามารถประหยัดเวลาไปถึงครึ่งชั่วโมง และร่นระยะทางไปได้ราวสามสิบกิโลเมตร นอกจากผู้สัญจรทั่วไปแล้ว เส้นทางกะปงยังเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพังงาเนื่องจากตำบลกะปงเป็นพื้นที่สูงของจังหวัดพังงาที่รถยนต์เข้าถึง ติดกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ และอุทยานแห่งชาติคลองพนม (ภูตาจอ) กะปงจึงเป็นพื้นที่สูงที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวของพังงาด้วยจุดชมทะเลหมอก ดอกไม้และพืชผักเมืองหนาว แหล่งเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติสวยงามด้วยป่าเขา น้ำตก และธารน้ำร้อน แม้ว่าทางหลวงหมายเลข 4090 สู่ตำบลกะปงจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานรับผิดชอบอย่างดีแต่ด้วยภูมิอากาศร้อนชื้นฝนตกบ่อยของภาคใต้ และเส้นทางสูงชันคดเคี้ยวเป็นบางตอนทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนเส้นทางสายนี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะที่บ้านท่ากะได ซึ่งตั้งอยู่ตรงทางลาดตรงยาวลงมาจากบนเขา เป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างมาก ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังเคยประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายครั้ง จึงเป็นที่มีของการรวมตัวกันเพื่อหาหนทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น "ที่นี่ฝนตกชุกมาก ถ้าขับรถเร็วเกินกำหนดหรือไม่ชำนาญเส้นทางจะเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะตอนฝนตก โดยมากจะเป็นคนนอกพื้นที่ ชาวบ้านมักจะรู้ปัญหา แต่ก็ยังประสบอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ไม่ร้ายแรง" อดิศักดิ์ งามแป้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่ากะได ซึ่งเป็นหมู่บ้านหน้าด้านก่อนเข้าตัวสู่ตำบลกะปงกล่าว และอธิบายว่า สภาพถนนหลักและถนนในหมู่บ้านนั้นมีสภาพดี ทำให้ผู้สัญจรใช้ความเร็วได้ดี แต่เมื่อฝนตกจะมีปัญหาจากเมือกน้ำที่ไหลจากรถขนส่งปลาสด และก้อนยางที่ตกหล่นอยู่ตามพื้นถนน อีกทั้งยังมีเศษวัสดุก่อสร้างพวกดินและทรายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้รถลื่นไถลได้ "และนอกจากนั้น มีกิ่งไม้ต้นไม้คลุมทางมาก เวลาฝนตก ความชื้นสูง ถนนจะแห้งยาก และยังมีต้นหญ้าขึ้นข้างทางทำให้เกิดน้ำท่วมขังเพราะหญ้าไปกันไม่ให้น้ำระบายลงขอบถนน" ผู้ใหญ่อดิศักดิ์อธิบาย ปัญหาที่ถูกมองด้วยความเป็นห่วง ส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้หันหน้าเข้าหากันและร่วมหาทางออก ด้วยการร่วมมือในชุมชนประกอบกับการช่วยเหลือของหลายฝ่าย หนทางจัดการแก้ไขปัญหาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง และเมื่อได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเกิด กระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของสภาผู้นำ เกิดเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนที่สามารถสรรหารูปแบบการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนไปในทางดีขึ้นที่ดำเนินงานภายใต้ "โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่ากะได ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา" "เราเป็นคนในพื้นที่ รักบ้านเกิด อยากให้ชุมชนได้รับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โครงการของ สสส. ทำให้ชุมชนหันมาใส่ใจเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ ทำให้เรามีสภาผู้นำ โดยนำงบมาใช้ทำป้ายเตือนจุดเสี่ยงและปรับปรุงสองข้างทางถนน" ผู้ใหญ่อดิศักดิ์กล่าว แนวทางการทำงานของชุมชนบ้านท่ากะไดนั้นบางส่วนก็สามารถจัดทำได้เอง แต่บางส่วนก็ต้องประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เนื่องเพราะในพื้นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วย "เราต้องประสานกับหน่วยงานหลายหน่วยเกือบสิบหน่วย มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. นายอำเภอ และยังต้องประสานงานกับหน่วยงานป่าไม้ด้วย ทั้งหน่วยป่าสงวนแห่งชาติและอุทยาน เพราะหมู่บ้านของเราทั้งหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งพื้นที่ แต่เราก็ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือดีมาก" พิสิฏฐ์ ชูสังข์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่เลขาโครงการจัดการจุดเสี่ยงฯ อธิบายถึงข้อจำกัดและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการทำงานร่วมกับชุมชน จากการประชุมสภาผู้นำ กำหนดแผนงาน และร่วมมือกับคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนบ้านท่ากะไดสามารถกำหนดแนวทางการทำงานและลงมือทำอย่างได้ผล เริ่มจากการตัดใบปาล์มและกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาตามแนวถนน ที่คอยบดบังทัศนวิสัย การตัดหญ้าปกคลุมถนนที่ทำให้ถนนแคบลง รถแล่นสวนทางลำบาก และยังทำให้ถนนลื่น มีการจัดทำป้ายเตือนอันตรายจากการจราจรตามจุดต่างๆ ที่ชาวบ้านสามารถทำกันเองได้ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสายไฟตามถนนที่มีต้นไม้ปกคลุม ก็ได้ประสานงานให้การไฟฟ้ากะปง และ อบต. ท่านามาจัดการ ซึ่งนับได้ว่า จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้านที่มีอยู่ 15 จุดและจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายหลัก 8 จุด ชาวบ้านสามารถจัดการเองได้ถึงร้อยละ 80 ซึ่งจากการสนับสนุนของ สสส. ได้ก่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานออกไปสู่เรื่องอื่นๆ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งในรูปแบบสภาผู้นำ ที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการที่ดี สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่ชุมชนบนความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านจนทำให้อุบัติเหตุต่างๆ ลดลง จากปัญหาจุดเสี่ยงยังได้ถูกขยายผลไปสู่ กิจกรรมการเก็บขยะที่กลาดเกลื่อนตามท้องถนนเนื่องจากการทิ้งขว้างของผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่าน ที่ได้ทำให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดริมถนนเกิดความตระหนักและหันมาใส่ใจความสะอาดหน้าบ้านตนเองมากขึ้น หน้าบ้านจึงสะอาดและน่ามองมากขึ้นด้วย และจากการใส่ใจเรื่องขยะตามแนวถนน ต่อเนื่องมาจนถึงน่าบ้านน่ามอง ชุมชนแห่งนี้ยังพบปัญหาสุขภาวะใหม่ในพื้นที่ขึ้น โดยพบว่าตามขอบทางถนนสายหลักช่วงบนภูเขา เนื่องจากมีการติดตั้งขอบปูนแบริเออร์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีผู้มักง่ายแอบเอาขยะเป็นจำนวนมากไปทิ้งไว้หลังแบริเออร์ซึ่งเป็นที่ลับตา จากการที่สมาชิกในชุมชนแห่งนี้ไปเก็บมาตรวจสอบ พบว่าเป็นขยะจากต่างถิ่นมัดใส่ถุงมาแอบทิ้ง ซึ่งมีขยะทุกประเภททั้งขยะเน่าเสียและขยะมีพิษ ซึ่งบนภูเขาแห่งนี้เป็นต้นน้ำธารกะปงซึ่งไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่าง ขยะเหล่านี้จึงเป็นสิ่งปนเปื้อนที่อยู่บนต้นน้ำของชุมชน ซึ่งเมื่อฝนตกสารพิษจากสิ่งของที่เน่าเสียเหล่านี้ก็อาจจะไหลลงมายังลำธารต้นน้ำและเหมืองฝายต่างๆ สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของคนในชุมชนได้ "พวกเราชาวบ้านซึ่งมีจิตอาสาจึงช่วยกันไปเก็บเอาลงมารวบรวมไว้ด้านล่าง ซึ่งผมจะประสานให้ทาง อบต. มาจัดเก็บขยะเหล่านี้ไปจัดการตามหลักสุขาภิบาลต่อไป" ชลิต นรินทร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของชุมชนอธิบาย และกล่าวเสริมว่าบริเวณที่มีคนมาทิ้งขยะนั้นอยู่บนป่าเขา ไม่สามารถจัดเวรยามไปเฝ้าระวังห้ามปรามผู้ทิ้งได้ เพราะผู้ทิ้งขยะมาจากนอกชุมชนและอาจจะมาในตอนกลางคืน นอกจากตามเก็บลงมากำจัดด้านล่างแล้ว ทางคณะทำงานจะทำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดตั้งเพื่อลดปัญหา จากจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่นอกจากสามารถลดอุบัติเหตุในหมู่บ้านท่ากะไดลงไปได้ ลดความเสียหายทั้งเรื่องของทรัพย์สินต่างๆ และการบาดเจ็บเสียชีวิตจากผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทาง ยังขยายผลไปจนก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดในชุมชนและพื้นที่ต้นน้ำได้อีกด้วย ซึ่งการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมไปได้อย่างต่อเนื่องย่อมแสดงถึงแนวโน้มความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยที่ชุมชนสามารถจัดการด้วยตัวเองได้ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของตนเองได้เป็นอย่างดี อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2890852
2018-10-11 01:42:12
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจังหวัดนครนายก ร่วมกับ บมจ.ธนชาตประกันภัย จัดพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน Safer on the Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน Safer On The Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย โดยมีนายสันติภาพ นาคะเกษียร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีผู้แทนจากจังหวัดนครนายก ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ผู้แทนจากอำเภอเมืองนครนายก ผู้แทนจากเทศบาลเมืองนครนายก และนายกองค์การบริหารตำบลวังกระโจม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้แล้ว ยังมีการทำกิจกรรมในการทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ฯลฯ ร่วมกันระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ของ บมจ.ธนชาติประกันภัย ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน Safer On The Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย บมจ. ธนชาตประกันภัย ได้พิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 8 จังหวัด และจัหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ 9 ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครนายก นับเป็นจังหวัดหนึ่งทีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและในบางพื้นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับบริเวณแยกกำนันชลา ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เมื่อพิจารณาจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บสาหัส 5 คน และจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่แจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงเกิดขึ้นจำนวนมาก นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายกได้ร่วมกันจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องหมายจราจร หมุดสะท้อนแสง อุปกรณ์ทาสีลดความเร็ว เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุในชุมชนต่อไป.
2019-02-02 06:32:12
กิจกรรม “Drive DD United”
ธนชาตประกันภัย ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้านประกันภัยเล็งเห็นความสำคัญของการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดี ร่วมกันป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe” ด้วยการแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ที่มุ่งเสริมสร้างความปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือ ที่มุ่งสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
2017-07-11 06:32:12
4 ทีมนักศึกษาคว้ารางวัลคลิปวิดีโอ ‘ลดสปีดบนถนน’ โครงการธนชาตประกันภัย “Drive DD United Season 3
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ธนชาตประกันภัยได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United Season 3 หัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” มีทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 19 ทีมจากนักศึกษา ทั่วประเทศที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดกว่า 300 ผลงาน มากกว่าซีซั่นก่อนเกือบ 3 เท่า โดยแต่ละทีมเมื่อได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อกลับไปพัฒนาผลงาน ต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์มาประชันกันอีกครั้ง ซึ่งในรอบตัดสิน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอและภาพยนตร์ระดับประเทศเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ นายสยาม พรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นายสุบรรณ โค้ว ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัทเดนท์สุ พลัส นายโรจนะ ฉั่วสกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์บริษัท Storyteller Bangkok นายวรกร ฤทัยวาณิชกุล ผู้บริหารและ ผู้กำกับฯ Hello Filmmaker นายธนชาติ ศิริภัทราชัย ผู้กำกับฯ และนักเขียน จาก Salmon House นาย ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ The Cloud นางสาวรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Brand Buffet นางสาวโศรดา ศรประสิทธิ์ ผู้บริหาร Brilliant & Million นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2017-07-11 06:32:12
นครนายก รวมพลังสร้างถนนปลอดภัย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก ร่วมกับบริษัทมหาชนจำกัดธนชาติประกันภัย และองค์กรภาคีเครือข่าย รวมพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ”Safer on the Rord” รวมพลังสร้างถนนปลอดภัย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก ร่วมกับบริษัทมหาชนจำกัดธนชาติประกันภัย และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมพลังรณรงค์ในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสร้างความปลอดภัย
2019-02-03 05:32:12
ปทุมธานี ธนชาตประกันภัย ผนึกพลังภาคีชุมชน ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ร่วมมือเปิดโครงการ”Safer on the Road ” สร้างถนนปลอดภัย ณ โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 29 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 09.00 น.โดยมีนายเอนก สมบุญ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายเอนก จันทร์สมบัติ หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วรักษาการหัวหน้าหมวดทางหลวงปทุมธานี คุณสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดปทุมธานี พันตำรวจโทปัญญวัชร์ มีชำนาญ สวป. สถานีตำรวจภูธรสามโคก ร้อยตำรวจเอกสมัย ดงรังสี รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรสามโคก ปลัดอําเภอสามโคก กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน) และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ธนชาตประกันภัย จับมือภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคกเทศบาลตำบลสามโคกแขวงทางหลวงปทุมธานีและสถานีตำรวจภูธรสามโคก รุกแก้ปัญหา 6 จุด เสี่ยงอันตรายในพื้นที่ชุมชนถนนปทุมสายในตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีสร้างชุมชนถนนปลอดภัย ด้านนางบุศรา ตันเจริญ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสาเหตุหลักมาจากความเปลี่ยนแปลงและความเจริญที่ขยายเข้ามาสู่ชุมชน การขยายถนนสายรองจาก 2 เลนเป็น 4 เลน เพื่อรองรับ จำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ถนนหลายจุด กลายเป็นจุดเสี่ยงและเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งพื้นที่ในชุมชนตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนในชุมชนบ่อยครั้งเช่นกัน
2018-09-29 05:32:12