นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อ 1. บททั่วไป

1.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้นำบทบัญญัติของกฎหมาย และมาตรฐานที่ดีของอุตสาหกรรม มาประยุกต์ใช้กับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ กับบริษัทฯ ย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย

1.2 บริษัทฯ จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพ ที่อยู่อาศัย อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลผู้ใช้งานอีเมล ข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้บริการทางการเงินที่มีชื่อ เลขหมาย รหัส ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง ลายพิมพ์นิ้วมือ ลักษณะเสียง  รูปถ่าย เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ประวัติกิจกรรม ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่บริษัทฯ ได้รับแจ้ง โดยจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจน การป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ การศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

2.3 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเลือกว่าจะให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือไม่ให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

2.4 สำหรับบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ อาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) หมายเลขไอพี (IP Address) 
(2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

2.5 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจน เก็บรวบรวม อย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น 

3.2 บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่ 

(1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล  ส่วนบุคคล และบุคคลอื่น
(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3.3 บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับลักษณะ ทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่

(1) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
(4) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลอื่น
(5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี  ของศาล
(6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3.4 บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็น และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น

ข้อ 4. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เปิดเผย 

4.1 บริษัทฯ จะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น

4.2 บริษัทฯ จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏ ในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

(1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
(2) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล  ส่วนบุคคลและบุคคลอื่น
(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

4.3 ในบางกรณีบริษัทฯ อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภาระผูกพันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด