เกี่ยวกับโครงการ
แนะนำโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี2
เป็นความร่วมมือ เพื่อร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน