ขอขอบคุณตัวแทนเครือข่ายร่วมเป็นพลังแห่งความสำเร็จ

วันที่เผยแพร่ 08 Sep 2021

 

ปีนี้ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ได้รับเกียรติจากตัวแทนเครือข่ายที่มุ่งมั่นทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา และเป็นคณะกรรมการร่วมค้นหาจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนจากพื้นที่ทั่วประเทศเช่นเคยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ทรงพลังอย่างมากครับ


ที่ปรึกษาโครงการ

1. คุณเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. คุณคงศักดิ์ หาญแสวงสิน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนชาตประกันภัย

3. คุณสุวัฒน์ ระดมสิทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนชาตประกันภัย

4. คุณเจษฎา วรรณขจร หัวหน้ากลุ่มวางแผนการส่งเสริมฝ่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริม สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


คณะกรรมการตัดสินผลงาน (รอบสุดท้าย)

1. คุณวิทยา จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. คุณคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริการงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. คุณศุภกร ทิมจรัส เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กรมการปกครอง

4. คุณชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

5. คุณพิชชา วชิโรปกรณ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

6. นายแพทย์ธนพงษ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

7. คุณพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงายนเครือข่ายอุบัติเหตุ

8. คุณมหพล จินดาขันธ์ Head of Customer Management บมจ.ธนชาตประกันภัย


คณะกรรมการตัดสินผลงาน (รอบกลั่นกรอง)

1. คุณอนัญญา เทียนหอม ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลและติดตามประเมินผลความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

2. คุณกษริน ตริณตระกูล นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

3. คุณเพ็ญนภา พรสุพิกุล นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

4. คุณกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

5. คุณปาณิศา อภิวงศ์ Branch Quality Development-Head บมจ.ธนชาตประกันภัย

6. คุณกุลริศา วารี Brand & Marketing Communication-Head บมจ.ธนชาตประกันภัย

7. คุณณัฐวัฒน์ สุขุมวัฒนาบวร Call Center & Surveyor-Head


บมจ.ธนชาตประกันภัย ขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงาน
ที่ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนความสำเร็จของ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 นะครับ
ขุมพลังของเรายังคงเดินหน้าสานต่อโครงการฯ ต่อเนื่อง เพื่อทำให้ถนนของทุกชุมชนในประเทศไทยมีความปลอดภัยครับ